Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez MAXDENT:

 

I. Dla osób kontaktujących się z MAXDENT telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Kto przetwarza Państwa dane:

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Szyba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Szyba MAXDENT Zespół Gabinetów Stomatologicznych, al. gen. Józefa Hallera 53, lok. 2, 53-325 Wrocław, 8941336073, adres e-mail:  (dalej „MAXDENT” lub „Administrator”).

Na jakiej podstawie i w jakim celu MAXDEN przetwarza dane:

Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe na podstawie i w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, czyli w celu umówienia wizyty,
 2. zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez MAXDENT podanych danych w celu umówienia wizyty,
 3. zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z MAXDENT za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez MAXDENT podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

 1. podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,
 2. podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,
 3. podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

 

Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Jak długo MAXDNET będzie przechowywać dane:

 

Dane osobowe przechowujemy:

 1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym,
 2. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:
  1. dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług MAXDENT i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 3 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;
  2. dane pacjenta - zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów, tj. osób korzystających z usług MAXDENT, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi oraz dostępne są w zakładce Ochrona danych osobowych na stronie www Administratora.

 

Jak będziemy przetwarzać Państwa dane (profilowanie):

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Czy MAXDENT przekazuje komuś Państwa dane:

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych. Dane powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Jakie przysługują Państwu prawa:

Macie Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Inspektor Ochrony Danych

Możecie Państwo skontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych. 
Dane inspektora: Patryk Szczepaniak adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Prawo wniesienia sprzeciwu: 

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie.  Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

II. Dla Pacjenta:

 

Kto przetwarza Państwa dane:

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Szyba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Szyba MAXDENT Zespół Gabinetów Stomatologicznych, al. gen. Józefa Hallera 53, lok. 2, 53-325 Wrocław, 8941336073, adres e-mail:  (dalej „MAXDENT” lub „Administrator”).

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu MAXDEN przetwarza dane:

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:

 1. wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora - świadczenia zdrowotne (leczenie), oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą ( w celu umówienia wizyty),
 2. w celach kontaktowych (na podany adres e-mail lub telefonicznie, w tym za pośrednictwem sms-ów) z powodów organizacyjnych ( zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników, poinformowanie o terminie i godzinie wizyty) – tj. w celu wykonania umowy na usługi oraz w celu wynikającym  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązku wystawienia faktury),
 4. marketingu bezpośredniego usług Administratora – w celu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; w tym marketing bezpośredni własnych usług oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – dane z monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 6. na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody,
 7. monitoring:
  1. w pomieszczeniach ogólnodostępnych: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora,
  2. w gabinetach lekarskich: na podstawie zgody - w celu dokumentowania udzielania świadczeń leczniczych, które ma na celu podniesienie bezpieczeństwa pacjenta i zagwarantowania mu należytej staranności przy udzieleniu świadczeń,
  3. w gabinetach lekarskich oraz w gabinecie rentgenodiagnostyki stomatologicznej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. zapewnia łączności głosowej i wizualnej pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, przebywającym w gabinecie podczas wykonywania prześwietlenia.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe:

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora, w zakresie składającym się na dokumentację medyczną, jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (dane nieobowiązkowe Administrator oznacza stosowanie na etapie ich zbierania) – np. potrzebujemy Państwa numeru telefonu w celach kontaktowych opisanych powyżej.

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

W oparciu o wyszczególnione powyżej podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Jak długo MAXDNET będzie przechowywać dane:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. przechowywania dokumentacji medycznej, wystawienia i przechowywania faktury) - zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni. Podgląd obrazu w gabinetach lekarskich oraz w gabinecie rentgenodiagnostyki stomatologicznej, w celu zapewnia łączności głosowej i wizualnej pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, odbywa się w czasie rzeczywistym (obraz nie jest rejestrowany).

 

Jak będziemy przetwarzać Państwa dane (profilowanie):

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Pacjentowi produktów/usług najlepiej dopasowanych (dedykowanych). Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Czy MAXDENT przekazuje komuś Państwa dane:

Co do zasady, dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT i usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (np. wystawiając Państwu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy z pacjentem (np. pracowniom protetycznym, laboratoriom diagnostycznym).

 

Jakie prawa przysługują Pacjentowi:

Pacjent ma prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. – RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Inspektor Ochrony Danych

Możecie Państwo skontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych. 
Dane inspektora: Patryk Szczepaniak adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu: 

Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie.  Pacjent może wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Stomatologia Laserowa

Oferujemy Państwu najnowocześniejsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem lasera LightWaker AT marki Fotona. Zabiegi przy użyciu lasera przebiegają bezboleśnie – nie wymagają stosowania znieczulenia! Nowoczesne lasery stomatologiczne dają doskonałe efekty zabiegowe, o czym przekonało się już wielu Pacjentów naszej kliniki. Możemy Państwu zaoferować:

Laserowe leczenie nadwrażliwości zębów

Nadwrażliwość zębów powoduje duży dyskomfort podczas w trakcie szczotkowania i spożywania posiłków, zwłaszcza gorących, zimnych, kwaśnych lub słodkich. Oferujemy Państwu najnowocześniejszą, bezinwazyjną metodę laserowego leczenia nadwrażliwości zębów. Już po pierwszym zabiegu możliwe jest całkowite wyeliminowanie problemu! Sam proces leczenia przebiega szybko i bezboleśnie. Nadwrażliwość może  być spowodowana:

 • zbyt mocnym szczotkowaniem zębów
 • brakiem odpowiedniej higieny jamy ustnej
 • nieleczeniem ubytków znajdujących się przy szyjkach dziąsłowych
 • częstym spożywaniem kwaśnych posiłków oraz napojów
 • wybielaniem zębów metodami, które wykorzystują działanie sody i nadtlenku wodoru

Laserowe wybielanie zębów

Na rynku dostępnych jest wiele metod wybielania zębów. Niektóre mogą być stosowane w domach, inne zaś wyłącznie w gabinetach stomatologicznych. Konwencjonalne metody wybielania często bywają nieskuteczne, zwłaszcza gdy Pacjentowi zależy na usunięciu przebarwień powstałych wskutek nadmiernego spożywania herbaty, kawy i palenia tytoniu. Oferujemy laserowe wybielanie zębów, dzięki któremu Państwa zęby odzyskają naturalny, śnieżnobiały kolor! Laserowa metoda TouchWhite to:

 • leczenie szybkie i mało inwazyjne

 • bardzo dobre efekty zabiegowe

 • bezpieczeństwo i precyzja

 • brak nadwrażliwości  pozabiegowej

 • wysoka skuteczność i gwarancja satysfakcji

Stomatologia dziecięca

Wiemy, jak stresująca może być dla dziecka wizyta u dentysty. Dzięki nowoczesnemu laserowi LightWalker gabinet stomatologiczny nie będzie miejscem kojarzonym wyłącznie z dziwnymi zapachami, bólem i nieprzyjemnym dźwiękiem borowania. Leczenie przy użyciu lasera jest całkowicie bezgłośne i bezbolesne, więc nie wymaga stosowania znieczulenia miejscowego.

Laser w periodontologii

Leczenie chorób przyzębia bez skalpela? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu lasera TwinLight! Metoda TPT wykorzystuje najlepsze dla zastosowań stomatologicznych długości fal laserowych. Procedura zabiegowa umożliwia: usunięcie zmienionego chorobowo nabłonka wyściełającego kieszonkę przyzębną, usuwanie kamienia z powierzchni korzeni oraz zamknięcie kieszonki stabilnym skrzepem włóknikowym. Zastosowanie metody TPT umożliwia leczenie umiarkowanych i ciężkich chorób przyzębia.

Laserowe leczenie chrapania

Chrapanie to uciążliwy problem obniżający jakość snu pacjenta, a nierzadko również innych domowników. Zabieg NightLase to nowoczesna i nieinwazyjna metoda laserowego leczenia chrapania, dzięki której znów będą mogli Państwo przespać całą noc. Zabieg nie wymaga znieczulenia, ponieważ delikatne światło lasera wyłącznie podgrzewa tkankę. Zwiększenie temperatury powoduje kontrakcję kolagenu, przez co tkanka staje się sztywniejsza. Zabieg łagodzi wibracje miękkich części podniebienia i języczka, ponadto redukuje występowanie bezdechów. Procedura składa się z trzech zabiegów wykonywanych w czasie 6 tygodni.

Rezultaty zabiegów NightLase oceniono na podstawie ankiet, które wypełnili pacjenci, a także badań polisomnograficznych przeprowadzonych w Klinice Uniwersyteckiej Golnik w Słowenii. Poprawę stwierdzono u wszystkich pacjentów poddanych terapii. U większości pacjentów drugi zabieg dał doskonałe lub bardzo dobra rezultaty, zaś u około 20% stwierdzono wynik dobry. Rezultat zabiegów utrzymuje się do jednego roku. W przypadku stwierdzenia nawrotów chrapania należy przeprowadzić kolejną sesję zabiegową. 

Laserowe leczenie  endodontyczne

Laserowe leczenie endodontyczne TET (TwoinLight  Endodontic Treatment) niweluje dwie główne wady klasycznych procedur leczniczych: brak możliwości wyczyszczenia i usunięcia resztek ze złożonych systemów kanałów oraz brak głębokiej dezynfekcji ścian kanałów korzeniowych. W pierwszym etapie terapii stosowana jest rewolucyjna metoda, która wykorzystuje energię lasera Er:YAG w celu wytworzenia fotoakustycznych fal uderzeniowych. Działanie fali uderzeniowej w roztworze oczyszczającym kanał korzeniowy powoduje, że odgałęzienia boczne kanału zostają oczyszczone, a z kanalików zębinowych  jest usuwana warstwa mazista. Po przeprowadzeniu procedury eliminuje się warstwę mazistą wokół otworu kanału dodatkowego.  W pierwszym etapie promieniowanie lasera er:YAG oczyszcza i usuwa resztki z kanałów korzeniowych i kanałów dodatkowych. W drugim etapie laser Nd:YAG głęboko dezynfekuje ściany zębiny korzeniowej. Zabiegi TwinLight są również skuteczną metodą końcowego przepłukiwania przed ostateczną obturacją.

 

Klinika dentystyczna Maxdent – Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą kliniki dentystycznej Maxdent we Wrocławiu. Wykonujemy profesjonalne zabiegi dentystyczne, między innymi z zakresu implantologii, protetyki i stomatologii estetycznej. Nasi lekarze to doświadczeni specjaliści o wysokich kwalifikacjach, a w codziennej pracy wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt. Uśmiech pacjenta i jego komfort są dla nas najważniejsze.

Nasza klinika mieści się we Wrocławiu przy ulicy Hallera 53/2. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

 

Ochrona danych osobowych

Kontaktując się z nami telefonicznie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych, np. w celu umówienia wizyty. Swoje dane osobowe możecie Państwo podać także za pośrednictwem poczty elektronicznej (przykładowo – także w celu umówienia wizyty). Prosimy zatem o uprzednie zapoznanie się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych

Jeżeli korzystacie Państwo z poczty elektronicznej w celu umówienia wizyty i podajecie informacje o problemie zdrowotnym, który ma stanowić przedmiot wizyty, we wstępie wiadomości prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MAXDENT moich danych o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty) w celu umówienia wizyty.”*

*Podanie danych o stanie zdrowia nie jest obowiązkowe, ale jeśli je Państwo podajecie, MAXDENT potrzebuje Państwa zgody, aby je przetwarzać.

 

 

maxdent-budynek

Klinika Dentystyczna "MAXDENT"

Mariusz Szyba

ul.Hallera 53/2
53-325 Wrocław

 

Do naszych gabinetów zapraszamy codziennie:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00
w soboty w godz. 8.00-14.00

   

Na wizytę można umówić się telefonicznie
pod numerem telefonów:

0 607121314
071 36 11 504
071 78 28 535
071 78 28 536

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sylwia Wójcikiewicz

Sylwia Wójcikiewicz - Manager Kliniki Dentystycznej Maxdent

O implantach