POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Szyba Prezes Zarządu MAXDENT Sp. z o.o., al. Gen. Józefa Hallera 53, lok. 2, 53-325 Wrocław, 8943182444, adres e-mail: gabinet@maxdent.pl (dalej „MAXDENT Sp. z o.o.” lub „Administrator”).

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

DANE OSOBOWE

Za pośrednictwem strony www.www.maxdent.pl nie są zbierane żadne dane osobowe użytkowników. Dane osobowe użytkowników strony, pacjentów i potencjalnych pacjentów MAXDENT Sp. z o.o., mogą być zbierane osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i przetwarzane są na poniższych zasadach:

Dane osób kontaktujących się z MAXDENT Sp. z o.o. telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Kto przetwarza Państwa dane:

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Szyba Prezes Zarządu MAXDENT Sp. z o.o., al. Gen. Józefa Hallera 53, lok. 2, 53-325 Wrocław, 8943182444, adres e-mail: gabinet@maxdent.pl (dalej „MAXDENT Sp. z o.o.” lub „Administrator”).

Na jakiej podstawie i w jakim celu MAXDENT Sp. z o.o. przetwarza dane:

Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe na podstawie i w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, czyli w celu umówienia wizyty,
 • zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub osobiście), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez MAXDENT Sp. z o.o. podanych danych w celu umówienia wizyty,
 • zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z MAXDENT Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez MAXDENT Sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Czy podanie danych jest obowiązkowe:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

 • podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,
 • podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem – zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: gabinet@maxdent.pl.

Jak długo MAXDENT Sp. z o.o. będzie przechowywać dane:

Dane osobowe przechowujemy:

 • w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym,
 • w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:
 1. dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług MAXDENT Sp. z o.o. i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 3 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;
 2. dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów, tj. osób korzystających z usług MAXDENT Sp. z o.o. , w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi oraz dostępne są na stronie www Administratora.

Jak będziemy przetwarzać Państwa dane (profilowanie):

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Czy MAXDENT Sp. z o.o. przekazuje komuś Państwa dane:

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych. Dane powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Jakie przysługują Państwu prawa:

Macie Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: gabinet@maxdent.pl.

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe:

Sobiesław Mazurski, iod@maxdent.pl.

Prawo wniesienia sprzeciwu: 

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: gabinet@maxdent.pl.

Dane osobowe pacjentów:

Kto przetwarza Państwa dane:

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Szyba Prezes Zarządu MAXDENT Sp. z o.o. , al. Gen. Józefa Hallera 53, lok. 2, 53-325 Wrocław, 8943182444, adres e-mail: gabinet@maxdent.pl (dalej „MAXDENT Sp. z o.o.” lub „Administrator”).

Na jakiej podstawie i w jakim celu MAXDENT Sp. z o.o. przetwarza dane:

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:

 • wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora – świadczenia zdrowotne (leczenie) oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (w celu umówienia wizyty),
 • w celach kontaktowych (na podany adres e-mail lub telefonicznie, w tym za pośrednictwem sms-ów) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników, poinformowanie o terminie i godzinie wizyty) – tj. w celu wykonania umowy na usługi oraz w celu wynikającym  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązku wystawienia faktury),
 • marketingu bezpośredniego usług Administratora – w celu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; w tym marketing bezpośredni własnych usług oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – dane z monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody,
 • monitoring w pomieszczeniach ogólnodostępnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora.

Czy podanie danych jest obowiązkowe:

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora, w zakresie składającym się na dokumentację medyczną, jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (dane nieobowiązkowe Administrator oznacza stosowanie na etapie ich zbierania) – np. potrzebujemy Państwa numeru telefonu w celach kontaktowych opisanych powyżej.

Zgoda na przetwarzanie danych:

W oparciu o wyszczególnione powyżej podstawy prawne i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Administratora: gabinet@maxdent.pl

Jak długo MAXDENT Sp. z o.o. będzie przechowywać dane:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. przechowywania dokumentacji medycznej, wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni.

Jak będziemy przetwarzać Państwa dane (profilowanie):

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Pacjentowi produktów/usług najlepiej dopasowanych (dedykowanych). Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Czy MAXDENT Sp. z o.o. przekazuje komuś Państwa dane:

Co do zasady, dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT i usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (np. wystawiając Państwu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy z pacjentem (np. pracowniom protetycznym, laboratoriom diagnostycznym).

Jakie prawa przysługują Pacjentowi:

Pacjent ma prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. – RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Administratora: gabinet@maxdent.pl.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe:

Sobiesław Mazurski, iod@maxdent.pl.

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu: 

Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Pacjent może wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Administratora: gabinet@maxdent.pl.

GROMADZENIE DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE („PLIKI COOKIES”)

Administrator informuje, iż podczas korzystania z serwisu w urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w serwisie w celu:

 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem serwisu, a urządzeniem końcowym użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania przez użytkownika ze stron internetowych serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym użytkownika;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu;
 4. zbierania statystyk odwiedzin stron serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. wyświetlania na urządzeniu końcowym użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego użytkownika serwisu po jego wylogowaniu z serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

 1. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy użytkownik serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez użytkownika serwisu;
 2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia usług w serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez użytkownika w ramach korzystania z serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer serwisu posiada wyłącznie Administrator.
Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

MAXDENT Sp. z o.o. może zmienić obowiązującą Politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej. Zmiany w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych pacjentów, MAXDENT Sp. z o.o. podaje także do wiadomości pacjentów w przyjęty u siebie sposób.  

 1.  

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 27.02.2019